Deciphering electrochemical interactions in metal–polymer catalysts for CO2 reduction

  1. Deciphering electrochemical interactions in metal–polymer catalysts for CO2 reduction
    Xingyu Wang, Sanjubala Sahoo, Jose Gascon, Mikhail Bragin, Fangyuan Liu, Julia Olchowski, Samuel Rothfarb, Yuankai Huang, Wenjun Xiang, Pu-Xian Gao, S Pamir Alpay, Baikun Li Energy & Environmental Science (2023) 16, 4388-4403 [DOI]